دستی از دور   

من بودن سخت است

ازتو شروع کنیم

با بارانی بلند برتن

                          -یادآورفیلم های نوار-

وچمدانت دردست

                       -عکس سیاه و سفید سفر-

تاکمی هم

سرت را بچرخانی

که نصف ماه

سیگارت را روشن کند،

من اینجا توی آشپزخانه

که نه جای گل است و نه مرغ

دنبال یک کاسه گل و مرغی می گردم

برای آب پشت سرت

وآش پشت پایت

 

من ماندن سخت است

با بیدهای گیسوبریده

کاج های کمرشکسته

با پرنده های چرک و بچه های پرچروک

زیر این باران

که قطره هایش به ملخ می ماند

 

من بودن سخت است

من ماندن

               سخت تر

بیا پس

ازتو شروع کنیم

با دستت که ازدور

برای این خانه تکان می دهی

فهیمه غنی نژاد(نشریه نگاه نوشماره٨۵)

لینک